Przepisy Gry PLP

PRZEPISY GRY W FUTSAL W PILAWSKIEJ LIDZE PIĄTEK

Art. I - Ilość zawodników

Zespoły przystępują do gry w składach pięcioosobowych (bramkarz + 4 zawodników w polu). Podczas całego spotkania wolno wymieniać dowolną ilość zawodników. Zmiany zawodników i bramkarza muszą być dokonywane w odpowiednim miejscu tj. "w strefie zmian" przy czym zawodnik wchodzący na boisko może włączyć się do gry nie wcześniej niż zawodnik schodzący opuści pole gry. Zawodnik który został zmieniony może powrócić na boisko jako zmiennik następnego gracza. Bramkarz może zamienić się z zawodnikiem z pola w strefie zmian pod warunkiem iż ubiór zawodnika (bramkarza) będzie się różnić od pozostałych zawodników. Zmiany "w locie" zawodników i bramkarza nie wymagają przerwy w grze i zgody sędziego. Drużyna może rozpocząć spotkanie w minimum 3 osobowym składzie. Jeżeli w wyniku wykluczeń lub innych zdarzeń w zespole pozostanie mniej niż 3 zawodników, mecz należy zakończyć. W sytuacji, gdy podczas "lotnej" zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko, zanim zmieniony zawodnik całkiem opuści pole gry, to sędzia przerywa grę, udziela zawodnikowi wchodzącemu napomnienia, a grę wznawia rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry. W sytuacji, gdy podczas "lotnej" zmiany zawodnik zmieniający wejdzie na boisko lub zawodnik zmieniany zejdzie z boiska w miejscu poza "strefą zmian", to wówczas sędzia nie przerywa gry, lecz w najbliższej przerwie udziela winnym zawodnikom napomnienia.

 

Art. II - Ubiór zawodników

Zawodnik nie może mieć na sobie podczas gry niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu innych zawodników. Standartowe wyposażenie zawodników to koszulka, spodenki, skarpety i obuwie. Jedynym dozwolonym rodzajem obuwia jest obuwie płócienne, z miękkiej skóry lub materiału skóropodobnego (skaj, derma) z podeszwami gumowymi lub z podobnego materiału. Używanie obuwia jest obowiązkowe.

Art. III - Sędzia

Do prowadzenia zawodów musi być wyznaczony sędzia. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez Przepisy Gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na boisko. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego, niezależnie od tego czy bierze udział w grze czy też przebywa na ławce zawodników rezerwowych. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu na którym znajduje się boisko. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również i wyniku meczu są ostateczne.

 

Art. IV - Czas trwania gry

Czas trwania gry wynosi dwa równe okresy 20-minutowe z przerwą na zmianę stron (maksymalnie z 5 minut). Czas trwania meczu winien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu karnego, bądź rzutu wolnego.

Art. V - Rozpoczęcie gry

Przed rozpoczęciem gry sędzia drogą losowania, poprzez rzucenie monetą, dokonuje wyboru połowy boiska lub prawa rozpoczęcia gry przez jedną z drużyn. Zespół, który wygrywa losowanie ma prawo wyboru połowy boiska, przegrywający rozpoczyna grę. Rozpoczęcie gry poprzedzone jest gwizdkiem sędziego, a piłka leżąca nieruchomo na środku boiska musi być zagrana do przodu przez zawodnika drużyny rozpoczynającej grę. Wszyscy zawodnicy muszą się znajdować na własnych połowach boiska a zawodnicy drużyny nie rozpoczynającej gry muszą się znajdować w odległości co najmniej 3 metrów od piłki. Piłka jest w grze w momencie gdy leżąc nieruchomo w punkcie środkowym boiska zostanie dotknięta przez zawodnika drużyny rozpoczynającej grę. Zawodnik rozpoczynający grę nie może ponownie zagrać piłki, zanim nie zostanie ona zagrana przez innego zawodnika. Z rozpoczęcia gry można zdobyć bramkę bezpośrednio. O zakończeniu meczu decyduje zegar czasowy dając sygnał dźwiękowy a w przypadku braku w/w zegara sędzia prowadzący spotkanie. Jeżeli piłka jest w locie do bramki a zegar czasowy dał sygnał do zakończenia spotkania - bramka jest nie uznana. Bramka jest zdobyta jedynie wtedy, gdy piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką przed sygnałem dźwiękowym.

 

Art. VI - Jak zdobywa się bramkę

Bramka jest zdobyta jeśli piłka całym swym obwodem, po ziemi lub w powietrzu przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami lub poprzeczką i nie zawini przy tym jej zdobywca lub jego współpartner. Sędzia również uzna bramkę w sytuacji, gdy jej zdobycie poprzedziła niezgodna z przepisami interwencja zawodników drużyny broniącej (przywilej korzyści).

 

Art. VII - Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie

1. Faule

Drużyna, której zawodnik rozmyślnie dokona niżej wymienionego przewinienia, winna być ukarana rzutem wolnym bezpośrednim, który wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia:

·                   kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,

·                   podstawi nogę przeciwnikowi, powodując jego upadek,

·                   skoczy na przeciwnika,

·                   zaatakuje przeciwnika w sposób gwałtowny lub niebezpieczny,

·                   zaatakuje przeciwnika z tyłu, mimo iż ten mu nie przeszkadza,

·                   uderzy, usiłuje uderzyć przeciwnika lub plunie na niego,

·                   zatrzyma przeciwnika,

·                   odpycha przeciwnika,

·                   zatrzyma przeciwnika barkiem (atak ciałem),

·                   wykona wślizg (w zasięgu gry tj.2 metry od piłki) w celu odebrania lub wybicia piłki będącej w posiadaniu przeciwnika, niezależnie od tego czy   wślizg jest prawidłowy czy też nie,

·                   zagra piłkę ręką.

Gdy jednego z  w/w przewinień dokona zawodnik drużyny broniącej we własnym polu karnym, to jego drużyna winna być ukarana rzutem karnym, bez względu na miejsce położenia piłki pod warunkiem, że znajdowała się ona w grze.

Drużyna, której zawodnik popełni jedno z następujących przewinień winna być ukarana rzutem wolnym pośrednim, która wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia. Są to przewinienia polegające na:

·          grze w sposób niebezpieczny tzn. gdy w zasięgu gry jest zawodnik:

-   podnosi zbyt wysoko nogę (ponad biodro przeciwnika),

-   pochyla głowę zbyt nisko (poniżej biodra przeciwnika),

-   w podskoku wysuwa nogę w kierunku przeciwnika,

-   wykonuje nożyce przy przeciwniku,

-   atakuje piłkę nogą wyprostowaną do przodu,

-   wybija lub usiłuje wybić piłkę nogą z rąk bramkarza, względnie głową, gdy bramkarz trzyma piłkę przy piersi,

-   wysuniętą nogą utrudnia bramkarzowi wprowadzenie piłki do gry.

·          rozmyślnym przeszkadzaniu przeciwnikowi, bez zamiaru zagrania piłki tzn. przebiega pomiędzy nim a piłką lub manewrowaniem tułowia utrudnia mu dostęp do piłki,

·          będąc bramkarzem:

-   znajdując się na własnym polu karnym przytrzymuje piłkę rękami dłużej niż 4 sekundy,

-   po wprowadzeniu piłki do gry otrzymuje ją z powrotem od współpartnera, jeżeli wcześniej nie przekroczyła ona linii środkowej lub nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika,

-   dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,

-   dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu wykonywanego przez współpartnera,

-   dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą dłużej niż 4 sekundy (za wyjątkiem sytuacji, gdy dotyka lub prowadzi piłkę na połowie przeciwnika)

Jeżeli w/w przewinienie miało miejsce w polu karnym drużyny broniącej, to rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia.

2. Faule akumulowane

Faule akumulowane obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi.

Począwszy od piątego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie, drużynie przeciwnej przysługuje rzut wolny bezpośredni (tzw. przedłużony rzut karny). Wykonywany on jest z miejsca oddalonego o 10 metrów od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków. Drużyna, która popełniła piąty faul nie może ustawić muru obronnego. Bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 metrów od piłki. Wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią równoległa do linii bramkowej, przechodzącą przez punkt położenia piłki będącą poza polem karnym. Muszą znajdować się, co najmniej 5 metrów od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. Żaden zawodnik nie może przekroczyć wspomnianej linii zanim piłka nie zostanie zagrana. Zawodnik wykonujący rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki do innego zawodnika. Po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści pole gry. Jeżeli zawodnik popełnia piąty faul na własnej połowie pomiędzy linią 10 metrów, a linią bramkową, drużyna której przyznano rzut wolny może wybrać czy wykonać go z drugiego punktu karnego (10 metr), czy z miejsca gdzie przewinienie miało miejsce, ale musi to być poza polem karnym. Faule kumuluje się dla poszczególnych połów meczu tzn. po zakończeniu pierwszej połowy stan fauli zeruje się. Jeśli zachodzi konieczność rozgrywania dogrywki, wszystkie faule z drugiej połowy meczu sumuje się z popełnionymi w dogrywce. Jeśli drużyna popełnia piąty i następne faule w czasie jednej połowy, za każdym razem drużyna wykonująca rzut wolny ma prawo do przedłużonego rzutu karnego.

 

3. Kara 1-minutowa, 2-minutowa, niebieska kartka, czerwona kartka

Zawodnik powinien być ukarany karą 1-minutową, albo 2-minutową (niebieska kartka) w sytuacji, gdy dopuści się jednego z niżej wymienionych przewinień:

·          słownie wyraża swoje niezadowolenie z decyzji sędziego,

·          czynnie wyraża swoje niezadowolenie z decyzji sędziego,

·          rozmyślnie zagra piłkę ręką,

·          rozmyślnie zatrzyma przeciwnika za koszulkę,

·          rozmyślnie zatrzyma przeciwnika rękami lub ciałem,

·          rozmyślnie podłoży nogę przeciwnikowi powodując jego upadek,

·          usiłuje kopnąć lub uderzyć przeciwnika lub współpartnera,

·          nie zachowa na polecenie sędziego odległości 4 metrów od piłki w czasie wykonywania rzutu wolnego przez drużynę przeciwną,

·          odkopnie lub odrzuci piłkę po gwizdku sędziego,

·          podczas zmiany lotnej wejdzie na boisko zanim jego współpartner je opuści (6 zawodnik),

·          wejdzie lub opuści boisko w czasie gry w miejscu znajdującym się poza strefą zmian,

·          celowo zagra piłkę przed gwizdkiem sędziego, reklamując wcześniej odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki,

·          wyskoczy z muru po gwizdku sędziego lecz przed wprowadzeniem piłki do gry podczas wykonywania rzutu wolnego przez drużynę przeciwną

·          popełni innego rodzaju czyn który sędzia zakwalifikuje jako nie sportowe zachowanie się, np. w sposób demonstracyjny używa słów wulgarnych lub obraźliwych.

Niebieska kartka pokazana przez sędziego oznacza wykluczenie minutowe.

Drużyna wykluczonego z gry zawodnika po utracie bramki może wprowadzić do gry wykluczonego karą minutową zawodnika lub innego zawodnika.

 

Zawodnik musi być ukarany karą wykluczenia (czerwona kartka) w sytuacji gdy dopuści się jednego z niżej wymienionych przewinień:

·          po otrzymaniu napomnienia (kara minutowa), dalej gra brutalnie,

·          dopuści się rozmyślnego przerwania w sposób niedozwolony akcji przeciwnika będącego w korzystnej sytuacji do zdobycia bramki (zatrzymanie za koszulkę, zatrzymanie rękami, zatrzymanie piłki ręką, wykonanie wślizgu - tzw. "akcja ratunkowa"),

·          rozmyślnie kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika lub współpartnera,

·          pluje na przeciwnika lub inną osobę

·          rozmyślnie uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub współpartnera,

·          gwałtownie protestuje przeciwko decyzji sędziego, używając przy tym słów wulgarnych lub obraźliwych,

·          popełni innego rodzaju czyn kwalifikujący się i uznany przez sędziego jako wybitnie niesportowe zachowanie się ("gest Kozakiewicza", "fuck you", itp.)

Wykluczenia z gry (czerwona kartka) zawodnika w aspekcie kary indywidualnej sprowadza się do 2 minutowego osłabienia drużyny. Zawodnik wykluczony z gry nie może ponownie wejść na boisko ani przebywać na ławce zawodników rezerwowych. Jego zespół, po upływie 2 minut od momentu usunięcia winnego zawodnika może uzupełnić swój skład. Jeśli drużyna, która jest osłabiona (kara minutowa) traci bramkę, może natychmiast uzupełnić swój skład, ale:

·          gdy gra 5 zawodników przeciwko 4 zawodnikom i zespół z większością ilością zawodników zdobędzie bramkę, to zespół z 4 zawodnikami może uzupełnić skład,

·          jeżeli obydwa zespoły grają 4 zawodnikami i padnie bramka to obydwa zespoły uzupełniają swoje składy,

·          jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 zawodnikom lub 4, 4 zawodników gra przeciwko 3 zawodnikom ilością zawodników zdobędzie bramkę,  to zespół z 3 zawodnikami może uzupełnić swój skład tylko o jednego zawodnika,

·          jeżeli drużyny grają w składach 3 - osobowych i padnie bramka to zespoły te mogą uzupełnić swój skład tylko o jednego zawodnika,

·          w każdym przypadku jeżeli bramkę zdobędzie zespół z mniejszą ilością zawodników, to gra toczy się dalej bez zmiany ilości zawodników.

Konsekwencją otrzymania czerwonej kartki może być odsunięcie od jednego spotkania lub kilku spotkań, albo dyskwalifikacja z rozgrywek danego zawodnika. Decyzje o karze podejmuje organizator wraz z sędziami.

 

Art. VIII - Rzut wolny

Rzuty wolne dzielimy na bezpośrednie i pośrednie.

Podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej mają obowiązek znajdować się co najmniej 5 metrów od piłki do czasu aż znajdzie się ona w grze tzn. do momentu, gdy zagrana przez zawodnika drużyny wykonującej rzut wolny przejdzie drogę równą jej obwodowi. W sytuacji korzystnej dla drużyny poszkodowanej, sędzia może zezwolić na wykonanie rzutu wolnego bez sygnału gwizdkiem, pomimo nie zachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej (przywilej korzyści).
W innym przypadku wykonanie rzutu wolnego musi być przeprowadzone sygnałem gwizdkiem. Wykonanie rzutu wolnego "na gwizdek" w sytuacji, gdy drużyna poszkodowana reklamuje odległość od piłki zawodników drużyny przeciwnej, przysługuje tylko i wyłącznie zespołowi wykonującemu rzut wolny. Jeżeli drużyna wykonuje rzut wolny dłużej niż 4 sekundy, to wówczas sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
Jeśli takie zdarzenie miało miejsce w polu karnym, to rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia.

Sygnalizacja rzutu wolnego bezpośredniego – sędzia trzyma jedno ramię poziomo wskazując kierunek, w jaki rzut ma być wykonany. W przypadku, gdy przewinienie odlicza się jako akumulowane, sędzia zaciśniętą pięść drugiej ręki podnosi do góry powiadamiając w ten sposób, że dolicza faul jako akumulowany.

Sygnalizacja rzutu wolnego pośredniego – sędzia wskazuje rzut wolny pośredni unosząc swoje ramię ponad głowę. Utrzymuje on ramię w tej pozycji do czasu, gdy po wykonanym rzucie piłka zostanie dotknięta przez innego zawodnika lub wyjdzie z gry.

Art. IX - Rzut Karny

Rzut karny dyktuje się za przewinienia popełnione przez drużynę broniącą w obrębie własnego pola karnego. Rzut karny wykonuje się z punktu karnego, znajdującego się na linii pola karnego w odległości 6 metrów od linii bramkowej. Podczas wykonywania rzutu karnego wszyscy zawodnicy muszą znajdować się w obrębie boiska, poza polem karnym w odległości co najmniej 5 metrów od punktu karnego (za wyjątkiem bramkarza drużyny broniącej i wykonawcy rzutu). Bramkarz drużyny broniącej, w momencie wykonania rzutu karnego musi stać nieruchomo na własnej linii bramkowej, twarzą do wykonawcy, nie odrywając stóp aż do momentu, gdy wykonawca rzutu zagra piłkę. Piłka w momencie wykonania rzutu karnego musi leżeć nieruchomo w punkcie karnym a sędziemu musi być znany wykonawca rzutu. Wykonanie rzutu karnego musi być poprzedzone gwizdkiem.

 

Art. X - Rzut z autu

Jeżeli piłka całym swoim obwodem na ziemi lub w powietrzu przekroczy linię boczną boiska, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z autu. Rzut z autu wykonuje się nogą ,w momencie wprowadzania piłki do gry wykonawca rzutu musi mieć umieszczone stopy przy linii bocznej boiska a piłka musi leżeć nieruchomo na linii. Piłka jest w grze po przebyciu drogi równej jej obwodowi i znajduje się w obrębie boiska. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą się znajdować w odległości 5 metrów od miejsca, z którego wykonywany jest rzut z autu. Z rzutu z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
W sytuacji gdy:

·          piłka zostanie wprowadzona w sposób nieprawidłowy (poza linią boczną lub z boiska) rzut z autu wykonuje zawodnik drużyny przeciwnej,

·          wprowadzenie piłki do gry odbyło się z innego miejsca niż punkt w którym piłka wyszła poza linię boczną to rzut z autu wykona zawodnik drużyny przeciwnej,

·          zawodnik nie wykona rzutu z autu w ciągu 4 sekund, licząc od momentu w którym jego wykonawca wszedł w posiadanie piłki to wówczas rzut z autu wykona drużyna przeciwna,

·          zawodnik wykonujący rzut z autu zagra ponownie piłkę zanim zostanie ona dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika, to sędzia przyznaje drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca, w którym zawodnik po raz drugi zagrał piłkę.

·          po zagraniu piłki z autu przez wykonawcę do własnego bramkarza, złapie on piłkę do rąk lub dotknie piłkę ręką, to sędzia przyzna drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

·          kiedy piłka kopnięta przez zawodnika uderzy w sufit, grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej. Rzut z autu wykonuje się z miejsca przecięcia linii bocznej z „wyimaginowaną” linią prostopadłą do niej biegnącą pod miejscem, gdzie piłka uderzyła w sufit.

 

Art. XI - Rzut od bramki

Jeżeli piłka całym swoim obwodem przekroczy na ziemi lub w powietrzu linię bramkową z wyłączeniem części zawartej pomiędzy słupkami i pod poprzeczką i była zagrana ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem od bramki. Rzut od bramki wykonuje bramkarz stojący w obrębie własnego pola karnego, wprowadzając ręką piłkę do gry. Piłka jest w grze gdy znajdzie się poza polem karnym.

Z rzutu od bramki nie można zdobyć bramki bezpośrednio.

W sytuacji gdy:

·          rzut od bramki nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund, licząc od momentu w którym bramkarz wejdzie w posiadanie piłki, to sędzia przyznaje rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej, który wykonany zostanie z linii pola karnego,

·          bramkarz w każdej sytuacji w której posiada piłkę ma 4 sekundy i tylko 4 sekundy na oddanie piłki (w swoim polu karnym i na swojej połowie),

·          jeżeli po wykonaniu rzutu od bramki, bramkarz ponownie dotknie piłki, która opuściła pole karne lecz nie została zagrana przez innego zawodnika, to sędzia przerywa grę i dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej w miejscu przewinienia (podwójne zagranie),

·          podczas wykonywania rzutu od bramki, gdy piłka nie wyszła poza pole karne czyli znajduje się w obrębie pola karnego i zostanie jeszcze raz dotknięta przez bramkarza lub zawodnika drużyny wykonującej rzut od bramki, lub przeciwnika, to rzut od bramki należy powtórzyć.

·          bramkarz nie może zagrać piłki ponownie (podanie od współpartnera), jeżeli nie przekroczyła ona linii środkowej lub nie zostanie dotknięta albo zagrana przez zawodnika drużyny przeciwnej. Jeśli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki ponownie zanim przekroczy linię środkową lub zostanie dotknięta albo zagrana przez zawodnika drużyny przeciwnej, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia. Jeśli przewinienie nastąpiło w obrębie pola karnego, to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

Jeśli bramkarz złapał piłkę i nie opuściła ona boiska, to piłka jest cały czas w grze. W tym przypadku bramkarz nie musi podawać piłki ręką, czyli może:

·          wykopać piłkę z ręki (i nawet strzelić bramkę z takiego wykopu),

·          wykopać piłkę z podłoża (również z takiego wykopu bramka jest zdobyta prawidłowo),

·          podać piłkę nogą do zawodnika,

·          podać piłkę ręką do zawodnika,

·          samemu wyprowadzić piłkę,

·          we wszystkich wymienionych przypadkach nie obowiązuje przepis, że piłka musi dotknąć podłoża przed minięciem połowy boiska.

 

Art. XII - Rzut z rogu

Jeżeli piłka całym swoim obwodem przekroczy na ziemi lub w powietrzu linię bramkową z wyłączeniem części zawartej pomiędzy słupkami i pod poprzeczką i była zagrana ostatnio przez zawodnika drużyny broniącej, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z rogu. Rzut z rogu wykonany jest z punktu przecięcia się linii bocznej z linią bramkową. Podczas wykonywania rzutu z rogu piłka musi leżeć nieruchomo w punkcie rożnym a zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej 5 metrów od miejsca z którego wykonywany jest rzut z rogu.
Z rzutu z rogu można zdobyć bramkę bezpośrednio.
W sytuacji gdy:

·          rzut z rogu zostanie wykonany w sposób nieprawidłowy, to należy go powtórzyć

·          rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund, licząc od momentu gdy zawodnik wykonujący rzut rożny wejdzie w posiadanie piłki, to sędzia przyznaje drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni, który zostanie wykonany z punktu wyznaczającego rzut rożny,

·          zawodnik wykonujący rzut z rogu zagra ponownie piłkę, zanim zostanie ona zagrana przez innego zawodnika, to sędzia przerywa grę              i przyznaje drużynie przeciwnej rzut wolny bezpośredni, który zostanie wykonany z miejsca, gdzie wykonawca rzutu rożnego ponownie zagrał piłkę.

 

Art. XIII - Podanie do bramkarza

Podanie do bramkarza jest dozwolone (o ile nie zostały złamane przepisy), ale jeśli bramkarz złapie piłkę w ręce lub dotknie piłkę ręką, to sędzia przyzna drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

 

Art. XIV – Czas dla drużyny

Drużyny mają prawo do jednej jednominutowej przerwy podczas każdej połowy meczu z zastosowaniem następujących zasad:

·          trenerzy (kapitanowie) każdej drużyny są upoważnieni do zgłaszania chęci uzyskania przerwy trwającej jedną minutę,

·          przerwa taka może być udzielona w każdej chwili z zastrzeżeniem, że drużyna ubiegająca się o nią jest w posiadaniu piłki (np. rzut rożny, rzut wolny, rzut z autu, rzut od bramki)

·          drużyna, która nie wykorzystała przysługującej jednominutowej przerwy w grze w pierwszej połowie jest uprawniona tylko do jednej przerwy podczas drugiej połowy meczu.

 

 

 

 

Art. XV – Strefa zmian

Strefa zmian jest usytuowana na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych i bezpośrednio przed nimi. W obrębie tej strefy zawodnicy wchodzą i opuszczają pole gry podczas zmian.

Zmiana zawodników następuje w czasie gry lub w czasie przerwy w grze z zachowaniem następujących warunków:

·          zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian jego drużyny,

·          zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w obrębie strefy zmian, ale nie wcześniej niż zawodnik schodzący przekroczy całkowicie linię boczną,

Jeśli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry, zanim zawodnik schodzący je opuści:

·          gra winna być przerwana,

·          zawodnik schodzący jest ponaglany do opuszczenia boiska,

·          zawodnik rezerwowy zostaje napomniany (kara minutowa),

·          grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim, przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.

Jeśli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko lub zawodnik schodzący opuści je poza własną strefą zmian:

·          gra winna być przerwana,

·          winny zawodnik zostaje napomniany (kara minutowa),

·          grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim, przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting